HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
 • SmitteSpinsels: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SmitteSpinsels gevestigd aan Gillis van Ledenberchstraat 76 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64410471;
 • klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met SmitteSpinsels;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen SmitteSpinsels en Klant;
 • opleiding: de SMIT CLUB die SmitteSpinsels aanbiedt en die Klant via de website kan bestellen en kan volgen;
 • digitale product: het digitale product, zoals de online cursus inclusief digitale bijlagen, dat SmitteSpinsels aanbiedt en dat Klant via de website kan bestellen;
 • website: de website www.smitclub.nl die door SmitteSpinsels wordt beheerd.

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SmitteSpinsels en Klant.
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SmitteSpinsels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door SmitteSpinsels vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Gedurende de overeenkomst heeft SmitteSpinsels het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Indien SmitteSpinsels niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat SmitteSpinsels het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes van SmitteSpinsels zijn vrijblijvend.
 • Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SmitteSpinsels opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SmitteSpinsels haar aanbieding baseert.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is SmitteSpinsels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SmitteSpinsels anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht SmitteSpinsels niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden SmitteSpinsels
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand:
 • na aankoop van een training/het aangaan van een lidmaatschap van de SMIT CLUB van SmitteSpinsels.

Annulering

 • Annuleringskosten zijn niet van toepassing tenzij Klant binnen 4 (vier) weken voor aanvang van de cursus toch besluit niet mee te doen. In dat geval wordt er 85% van het bedrag terugbetaald aan Klant. Binnen 2 (twee) weken 50%. Bij minder dan 2 (twee) weken wordt er geen terugbetaling gedaan.

Opzegging

 • SmitteSpinsels hanteert een niet goed geld terug garantie. Als Klant kan aantonen dat alle modules en werkboeken zijn gevolgd en toch niet tevreden is over de cursus, krijgt Klant het geld terug. Het verzoek dient gemaild te worden. Klant moet aantonen dat hij heeft meegedaan aan tenminste 50% van alle vragenuren. Aanvraag voor de niet goed geld terug garantie dient uiterlijk binnen 1 (een) week na publicatie van de laatste module per e-mail aangevraagd worden.

Uitvoering van de overeenkomst

 • SmitteSpinsels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • SmitteSpinsels voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
 • SmitteSpinsels heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • SmitteSpinsels kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van Klant hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
 • SmitteSpinsels kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door Klant gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst kan SmitteSpinsels afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. SmitteSpinsels is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 • SmitteSpinsels zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Verplichtingen van Klant

 • Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan SmitteSpinsels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SmitteSpinsels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan SmitteSpinsels zijn verstrekt, heeft SmitteSpinsels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Klant in rekening te brengen.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door SmitteSpinsels voorgeschreven specificaties.
 • Indien Klant aan SmitteSpinsels informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 • Klant dient SmitteSpinsels alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 • Klant vrijwaart SmitteSpinsels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 • Klant is gehouden SmitteSpinsels onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Wijziging factuuradres of verhuizing

 • Indien Klant verhuist dan wel het factuuradres van Klant wijzigt, dient Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan SmitteSpinsels mede te delen.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SmitteSpinsels zal Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SmitteSpinsels Klant hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal SmitteSpinsels daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Opleveringstermijn

 • Alle door SmitteSpinsels genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. SmitteSpinsels spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die Klant verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
 • SmitteSpinsels is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is SmitteSpinsels gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
 • Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan Klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SmitteSpinsels.

Prijzen en tarieven

 • De vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en in euro’s.
 • SmitteSpinsels heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Klant schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien Klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat Klant in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft Klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • SmitteSpinsels is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SmitteSpinsels, dat in redelijkheid niet van SmitteSpinsels mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Facturatie en betaling

 • Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.
 • Betaling dient direct via iDeal of Paypal te geschieden.
 • Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan SmitteSpinsels verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is Klant een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 • Door Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst Klant een andere volgorde van toerekening aan.
 • Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 • SmitteSpinsels kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Klant alle aan SmitteSpinsels verschuldigde bedragen betaald heeft.
 • Rechten worden aan Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die SmitteSpinsels in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij SmitteSpinsels of bij haar licentiegever(s).
 • SmitteSpinsels verleent aan Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat Klant aan zijn financiële verplichtingen jegens SmitteSpinsels heeft voldaan.
 • Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij SmitteSpinsels of bij haar licentiegever(s).
 • Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
 • Indien Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van SmitteSpinsels, dan heeft SmitteSpinsels het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die SmitteSpinsels daardoor heeft geleden aan Klant in rekening gebracht.
 • Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij SmitteSpinsels voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 • SmitteSpinsels is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft SmitteSpinsels het recht de naam en/of het logo van Klant en een link naar de website van Klant op haar website te plaatsen.

Onderzoek naar het bestaan van rechten

 • Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Klant.
 • Klant dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan SmitteSpinsels ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Klant zo spoedig mogelijk na de oplevering aan SmitteSpinsels kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SmitteSpinsels in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, dan zal SmitteSpinsels de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Klant aantoonbaar zinloos is Dit laatste dient door Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal SmitteSpinsels slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
 • Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
 • Voor vragen en/of klachten kan Klant op de volgende wijzen contact opnemen met SmitteSpinsels: via het e-mailadres: contact@marresmit.nl;of via het telefoonnummer: +31 (0) 6-21838385.

Opschorting en ontbinding

 • SmitteSpinsels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst SmitteSpinsels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • aan Klant surseance van betaling is verleend;
 • Klant in staat van faillissement verkeert;
 • ten aanzien van Klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 • de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
 • Voorts is SmitteSpinsels bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van SmitteSpinsels op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SmitteSpinsels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • SmitteSpinsels behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid en verjaring

 • SmitteSpinsels kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
 • enige daad of nalatigheid van Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Klant te werk zijn gesteld.
 • Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. SmitteSpinsels is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door Klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door Klant gegeven instructies. Klant vrijwaart SmitteSpinsels tegen alle aanspraken ter zake.
 • Klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. SmitteSpinsels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
 • Klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Klant dit nalaat, kan SmitteSpinsels niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 • SmitteSpinsels is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 • SmitteSpinsels is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van Klant.
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van SmitteSpinsels, maakt.
 • SmitteSpinsels kan door Klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van Klant.
 • SmitteSpinsels is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Iedere aansprakelijkheid van SmitteSpinsels voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 • Indien SmitteSpinsels aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SmitteSpinsels beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SmitteSpinsels gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welken hoofde ook jegens SmitteSpinsels, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van SmitteSpinsels is onder andere sprake indien SmitteSpinsels verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens SmitteSpinsels de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door SmitteSpinsels zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van SmitteSpinsels ten gevolge waarvan SmitteSpinsels haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover SmitteSpinsels ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SmitteSpinsels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SmitteSpinsels gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SmitteSpinsels zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SmitteSpinsels niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Niet-overname personeel

  • Het is Klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van SmitteSpinsels gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij SmitteSpinsels of die door SmitteSpinsels is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien SmitteSpinsels toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan SMITTESPINSELS daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   • Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
   • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Klant en SmitteSpinsels worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SmitteSpinsels gevestigd is. Klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat SmitteSpinsels zich schriftelijk jegens Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFSTUK 2: OPLEIDING EN DIGITALE PRODUCTEN
Productspecificaties en fouten

   • De wezenlijke kenmerken van opleidingen en digitale producten van SmitteSpinsels zijn omschreven op de website.
   • SmitteSpinsels kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.
   • Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Gebruiksvoorwaarden

   • Bij gebruik van de website dient Klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
   • Het is Klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
   • Het is Klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van SmitteSpinsels of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Totstandkoming van de overeenkomst

   • De overeenkomst komt tot stand nadat Klant het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
   • De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
   • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt SmitteSpinsels een bevestigingse-mail naar Klant. Indien Klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient Klant contact op te nemen met SmitteSpinsels. Zolang Klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan Klant de overeenkomst kosteloos annuleren.

Herroepingsrecht

   • Aangezien de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Klant en Klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
   • Indien Klant geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de opleiding en/of het digitale product en Klant geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal SmitteSpinsels pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Opleiding en account

   • De opleiding wordt via de website ter beschikking gesteld. Klant kan via zijn account op de website de opleiding volgen.
   • De inhoud van de gehele opleiding is niet direct zichtbaar op de website. Elke week komt er een module vrij.
   • Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient Klant SmitteSpinsels daarvan onverwijld in kennis te stellen.
   • SmitteSpinsels garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Klant erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. SmitteSpinsels is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor Klant tijdelijk de opleiding niet kan volgen. SmitteSpinsels zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Prijzen, facturatie en betaling

  • De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s.
  • Klant kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:
  • Via een iDeal of Paypal betaling op de website